Organy szkoły i ich kompetencje

Organy szkoły

 1. DYREKTOR
 2. RADA PEDAGOGICZNA
 3. RADA RODZICÓW
 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KOMPETENCJE Dyrektor Szkoły Dyrektor szkoły:

 1. kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,
 2. organizuje działalność szkoły,
 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami,
 5. dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rada Pedagogiczna Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,
 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.

  Rada Rodziców

 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.

Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:

 1. Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;
 2. organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 3. inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska;
 1. rozstrzyganie sporów między uczniami;
 2. organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 3. redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły;
 1. współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;
 1. wybór Rzecznika Praw Ucznia.

Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Opublikował(a): Renata Schejbal

Ostatnia zmiana: